Zapytanie ofertowe

Opublikowano
Zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie pdf

Słupsk, dn. 2.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe 1/08/2019

W związku z planowaną realizacją działań wynikających z realizowanego w ramach dofinansowania Projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy . Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”,  w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi związanej z zabudową stoiska targowego na 10. edycję Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych – KOMPOZYT-EXPO®, 8-9.10.2019

Tytuł projektu:
„Targi EXPO 2019”

Zamawiający:
C-L Sp. zo.o., Redzikowo, ul. Przemysłowa 14, 76-200 Słupsk

Przedmiot zamówienia:

Zabudowa stoiska targowego 10. edycji Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych – KOMPOZYT-EXPO®, 8-9.10.2019

Indywidualna zabudowa stoiska 114m2

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP)
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

Elementy zabudowy Ilość Jednostka
1. projekt, aranżacja z wizualizacją oraz wykonanie stoiskawraz z instalacją wodną i elektryczną 114 m2
2. wykładzina dywanowa 114 m2
3. gablota narożna obłożona płytą meblową 1 szt.
4. gablota prosta obłożona płytą meblową 1 szt.
5. lada  z blatem z płyty meblowe 1 szt.
6.  krzesła 60 szt. 60 szt.
7. stoliki 16 szt. 16 szt.
8. hoker 3 szt 3 szt.
9. regały 3 szt. 3 szt.
10.  fotele 5 szt 5 szt.
11. drzwi szklane 2 sz 2 szt.
12. zlew z elektrycznym podgrzaniem wody 1 szt.
13. witryna 1 1 szt.
14. kostkarka 1 szt.
15. duża lodówka na zapleczu, 1 szt.
16. 3 telewizory 3 szt.
17. 2 ekspresy do kawy 2 komplet
18. zestaw kawowy  (filiżanka+ spodek) 72 komplet
19. Oświetlenie: metal halogeny, lampki LED na wysięgnikach 1 komplet
20. Kwiaty, donice led 5 komplet

Pozostałe elementy wg indywidulanego projektu

Informacje o ogłoszeniu:

 1). Miejsce i sposób składania ofert: oferta musi być złożonaw formie pisemnej, dostarczona  za pomocą poczty elektronicznej agnieszka@c-l.pl (liczy się data i godzina wpłynięcia na podany adres) lub poczty tradycyjnej na adres C-L Sp. o.o., Redzikowo, ul. Przemysłowa 14, 76-200 Słupsk

2). Termin składania ofert: 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, licząc od dnia następnego po upublicznieniu. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia oferty do Zamawiającego. Ostateczny termin składania ofert upływa 9 września 2019 r. Po złożeniu oferty Oferent nie ma możliwości dokonywania zmian w ofercie lub jej wycofania.

3). Oferta musi spełniać poniższe warunki:

 • musi zostać złożona w języku polskim
 • musi zawierać nazwę i adres Oferenta oraz datę sporządzenia oferty
 • musi zawierać termin ważności oferty oraz  warunki i termin płatności
 • musi zawierać wartość oferty wyrażoną w polskich złotych
 • musi zawierać projekt techniczny
 •  musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 • nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

4).Tryb zamówienia:      zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 1.1.1 Wytycznych dla Grantobiorców dotyczących udzielania zamówień

5). Warunki zmiany umowy:      przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy )np. zmiana terminu targów przez organizatora)

6). Harmonogram realizacji zamówienia:             wykonanie przedmiotu zamówienia do 4.10.2019 r.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
 • posiadają potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny do prawidłowej realizacji zamówienia
 • dysponują zasobami ludzkim zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
 • w okresie nie wcześniej niż okres ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 3 usługi o tożsamym zakresie

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 oraz wykazu wykonanych usług. Do wykazu należy dołączyć dowody na ich wykonanie wraz z referencjami odbiorców niniejszych usług.

W postępowaniu nie mogą brać udział Oferenci, którzy :

 • stworzyli sztuczne warunki celem uzyskania dotacji lub zamówienia
 • w stosunku do których ogłoszono upadłość lub otwarto likwidację
 • którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 • którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą , polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
  e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 2

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryteria ceny:
C- cena 70%
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto
C= Cena netto najtańszej oferty/oferowana cena netto x 60pkt

Kryterium terminu płatności:
P-termin płatności 10%
W kryterium ma miejsce analiza zadeklarowanych dni kalendarzowych:
Do 14 dni 0pkt
15-30 dni 5 pkt
31 dni i więcej 10 pkt

Kryterium przedstawionej wizualizacji stoiska:
W- Ocena przedstawionej wizualizacji stoiska zostanie przeprowadzona przez min. 3 osobowy zespół 20%

Punkty będą przyznawane wg schematu:

1 miejsce 20 pkt
2 miejsce 10 pkt
3 miejsce 5 pkt
4 i kolejne miejsca 0 pkt

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczona wg wzoru:

O=C+P+W

O-całkowita liczba punktów
C- punkty kryterium Cena
P- punkty kryterium Termin płatności
W- punkty kryterium Wizualizacja

W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.

Załączniki:

1) wzór oświadczenia o zdolności do wykonywania zamówienia załącznik nr 1
2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 2

Lista dokumentów wymaganych od Oferenta

1) oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia – załącznik nr 1
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
3) oferta z wyceną
4) wstępna wizualizacja stoiska
5) Wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały należycie wykonane (zdjęcia, referencje)

 

                                                                                                                                                             Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Zduńska

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie pdf