Ogólne warunki sprzedaży

Redzikowo, 01.01.2021

Ogólne warunki sprzedaży C-L spółka z o.o. w Redzikowie

Ogólne warunki Klienta nie mają zastosowania w stosunku do ogólnych warunków Sprzedającego. Niniejsze warunki sprzedaży zawierają warunki ograniczające i wyłączające odpowiedzialność.

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (“Warunki”) regulują zasady oferowania, sprzedaży i dostarczania towarów i/lub usług (łącznie zwane dalej „Towarem” lub „Towarami”) przez lub w imieniu C-L spółka z o.o. w Redzikowie, ul. Przemysłowa 14, 76-200 Redzikowo, KRS: 0000193417 (“Sprzedający”) klientom (“Klient”) i stosowane są do wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy Sprzedającym i Klientem.

1.2 Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne oferty, porozumienia i uzgodnienia między Sprzedającym a Klientem, dotyczące sprzedaży i dostarczania Towarów, a także będą stosowane do wszelkich zamówień złożonych przez Klienta. Brak sprzeciwu Sprzedającego wobec wzorca stosowanego przez Klienta, jak i podjęcie przez Sprzedającego działań lub dostarczenie zamówienia, w żadnym wypadku nie mogą być rozumiane jako przyjęcie Wzorca przedstawionego przez Klienta. Każde zachowanie Klienta, które świadczy o zawarciu ze Sprzedającym umowy dostawy Towarów, jak również przyjęcie przez Klienta jakiejkolwiek dostawy Towarów od Sprzedającego stanowi dorozumianą akceptację niniejszych Warunków przez Klienta.

1.3 Niniejsze warunki można zmienić lub wyłączyć ich stosowanie poprzez zawarcie umowy między Sprzedającym a Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.4 Akceptując niniejsze Warunki, Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania w odniesieniu do wszystkich transakcji zawieranych w przyszłości, o których mowa w paragrafie 1.1, nawet w przypadku, gdy nie zostało to wyraźnie stwierdzone. Aktualna wersja Warunków jest dostępna na stronie internetowej www.c-l.pl . Sprzedający ma prawo do aktualizacji i/lub zmiany niniejszych Warunków. Zmienione Warunki wiążą Klienta od dnia poinformowania go o aktualizacji lub zmianie lub od dnia doręczenia mu zaktualizowanych lub zmienionych Warunków. Zmienione Warunki stosuje się do transakcji zawieranych pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

1.5 Strony postanawiają, że zobowiązania podjęte za pomocą środków komunikacji elektronicznej są ważne i wiążące dla stron.

 1. Oferty, zamówienia i potwierdzenia

2.1 Ogłoszenia, cenniki i inne informacje składane przez Sprzedającego w jakiejkolwiek formie nie stanowią wiążącej oferty lecz jedynie zaproszenie Klienta do złożenia oferty zawarcia umowy w postaci zamówienia. Sprzedający może bez uprzedniego zawiadomienia wycofać lub zmienić wszelkie dokumenty stanowiące zaproszenie do złożenia oferty. Umowa między Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dokonanego w formie pisemnej przez Sprzedającego („Potwierdzone Zamówienie”). Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

2.2 Wycena zawarta w dokumentach stanowiących zaproszenie do złożenia oferty, sporządzona w oparciu o szacowane lub planowane ilości Towarów może wzrosnąć w przypadku, gdy ilość Towarów rzeczywiście zamówionych w określonym czasie jest mniejsza niż ilość szacowana lub planowana.

2.3 Ustne oświadczenia lub ustalenia pochodzące od pracowników lub przedstawicieli Sprzedającego nie są wiążące wobec Sprzedającego, chyba, że zostały sporządzone lub potwierdzone na piśmie przez uprawnionych przedstawicieli Sprzedającego.

2.4 Za wyjątkiem postanowień zawartych w punkcie 7.3, jakiekolwiek próbki dostarczane są Klientowi wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma do nich zastosowania jakakolwiek wyraźna lub dorozumiana gwarancja, w tym gwarancja jakości, zgodności z opisem, przydatności handlowej lub też przydatności do jakiegokolwiek innego celu. Przed złożeniem zamówienia Towarów Klient powinien sprawdzić, czy dostarczone mu próbki w pełni odpowiadają jego oczekiwaniom.

2.5 Każde zamówienie i jego potwierdzenie jest traktowane jako odrębna transakcja.

2.5 Ilość i specyfikacja Towarów powinny być sprecyzowane w Potwierdzonym Zamówieniu. W przypadku, gdy ilość lub opis Towarów w Potwierdzonym Zamówieniu znacznie odbiega od ilości lub opisu Towarów sprecyzowanych w zamówieniu Klienta, Potwierdzenie Zamówienia należy traktować jako nową ofertę. Nową ofertę uznaje się za przyjętą w momencie potwierdzenia dostawy Towarów przeprowadzonej zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem. W przypadku, gdy Sprzedający pozostaje w stałych kontaktach handlowych z Klientem, nieodrzucenie nowej oferty w ciągu 5 dni roboczych rozumiane jest jako jej przyjęcie.

 1. Ceny

3.1 Ceny i waluta sprzedaży Towarów Sprzedającego są określone w Potwierdzonym Zamówieniu. Jeżeli nie ustalono inaczej, ceny Sprzedającego zawierają koszty standardowego pakowania, ale nie uwzględniają podatku VAT oraz innych podatków, ceł, składek lub opłat nałożonych na Towary lub ich dostawę przez system prawny jakiegokolwiek kraju („Podatki”). Kwotę Podatków związanych ze sprzedażą Towarów pokrywa Klient i zostanie ona dodana do poszczególnych faktur lub oddzielnie zafakturowana przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający udziela rabatu, rabat ten dotyczy jedynie dostawy wyszczególnionej w Potwierdzonym Zamówieniu.

3.2 Jeżeli Potwierdzone Zamówienie nie określiło cen jako wiążących, Sprzedający ma prawo zwiększyć cenę Towarów, które jeszcze nie zostały dostarczone, jeśli czynniki wpływające na cenę zakupu uległy zmianie powodującej jej wzrost. Do tych czynników należą w szczególności surowce i materiały pomocnicze, energia, produkty nabywane przez Sprzedającego od osób trzecich, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, daniny publiczne, koszty frachtu, składki na ubezpieczenia, wahania kursu walut. Sprzedający poinformuje Klienta o wzroście ceny na piśmie.

 1. Zapłata i kredyt konsumencki

4.1 Jeżeli Potwierdzone Zamówienie nie stanowi inaczej, zapłata następuje gotówką lub przelewem na konto wskazane na fakturze. Zapłata powinna wpłynąć do Sprzedającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia faktury Klientowi. Sprzedający ma prawo do wystawienia faktury Klientowi w czasie dostawy lub po dostarczeniu Towarów, chyba że Klient zobowiązał się do osobistego odbioru Towarów lub gdy Klient nie przyjmie dostawy w wyznaczonym terminie. W takim wypadku Sprzedający jest uprawniony do przesłania faktury Klientowi po powiadomieniu go odpowiednio o możliwości odbioru Towarów lub o wyznaczonym terminie dostawy. Wszelkie płatności powinny być dokonywane w całości bez możliwości potrącania podatku na rachunku. Pozostają one wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń i innych potrąceń.

4.2 Sprzedający może, niezależnie od innych przysługujących mu praw, naliczyć odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych rocznie od zaległej płatności, naliczane za każdy dzień od daty wymagalności do dnia, w którym wszelkie zaległe kwoty zostaną całkowicie spłacone.

4.3 Każda płatność Klienta służy w pierwszej kolejności pokryciu odsetek, o których mowa w paragrafie 4.2, a następnie jest zarachowywana na poczet najdawniej wymagalnego, nieuregulowanego długu, niezależnie od polecenia Klienta.

4.4 Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez podpisu. O wszelkich reklamacjach związanych z fakturą należy poinformować Sprzedającego pisemnie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia faktury. Po upływie tego okresu przyjmuje się, że Klient zaakceptował fakturę.

 1. Dostawa i przyjęcie dostawy

5.1 Jeżeli nic innego nie wynika z Potwierdzonego Zamówienia, wszelkie dostawy Towarów następują na warunkach Incoterms Ex Works (z zakładu wytwórczego Sprzedającego). Termin Ex Works powinien być rozumiany zgodnie z ostatnią wersją definicji INCOTERMS opublikowaną przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, Francja, obowiązującą w chwili wystawienia Potwierdzanego Zamówienia. Jednocześnie na terenie Polski, przedstawiciel handlowy może ustalić indywidualnie dla danego klienta zasadę darmowego transportu dla zamówień powyżej wartość 2000,00PLN netto.

5.2 Jeżeli nic innego nie wynika z Potwierdzonego Zamówienia, data dostarczenia Towarów przez Sprzedającego ma charakter szacunkowy, a nie ostateczny. Sprzedający ma prawo dostarczyć Towary określone w Potwierdzonym Zamówieniu partiami oraz zafakturować je oddzielnie. Jeżeli z Potwierdzonego Zamówienia wynika, że data dostarczenia towarów ma charakter ostateczny opóźnienie w dostawie Towarów nie zwalnia Klienta z obowiązku przyjęcia takiej dostawy. Różnice w ilości Towarów dostarczonych a określonych w Potwierdzonym Zamówieniu nie uprawnia Klienta do odmowy przyjęcia Towarów. Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za dostarczone Towary, w kwocie określonej w Potwierdzonym Zamówieniu.

 1. Zwłoka klienta

6.1 Bezprawna odmowa przyjęcia lub nieprzyjęcie Towarów przez Klienta bądź też anulowanie Potwierdzonego Zamówienia upoważnia Sprzedającego do żądania od Klienta kary umownej poza wszelkimi innymi odszkodowaniami należnymi w wyniku takich działań:

 • równej cenie Towarów określonej w Potwierdzonym Zamówieniu w przypadku Towarów, które oceniając rozsądnie nie mogą zostać sprzedane przez Sprzedającego osobom trzecim lub w przypadku Towarów, które mogą zostać ponownie sprzedane przez Sprzedającego osobom trzecim lub gdy działanie nie jest w inny sposób dozwolone przez prawo – 50% (pięćdziesięciu procent) ceny Towarów.
 1. Kontrola i zgodność ze specyfikacjami

7.1 Przy dostawie oraz podczas rozładunku, używania, mieszania, przerabiania, łączenia, przetwarzania, transportu, magazynowania i (od)sprzedaży Towarów („Używanie”) Klient powinien sprawdzić Towary i upewnić się, że są one zgodne z uzgodnioną specyfikacją zawartą w Umowie.

7.2 Reklamacje dotyczące Towarów wymagają formy pisemnej lub dokumentowej i muszą zostać dostarczone Sprzedającemu nie później niż w 7 (siedem) dni od daty dostawy w przypadku jakiejkolwiek wady, naruszenia lub niedoboru, które przy odpowiednim sprawdzeniu są widoczne przy dostawie i w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym inne roszczenie (np. wady ukryte) zostało lub powinno być ujawnione, jednakże nie później niż (i) 6 (sześć) miesięcy po dniu dostawy Towarów lub (ii) wygaśnięciu terminu przydatności Towarów, w zależności od tego, który nastąpi wcześniej. Używanie Towarów po upływie ww. 7-dniowych okresów oznacza bezwarunkowe przyjęcie Towarów i zrzeczenie się wszelkich roszczeń dotyczących Towarów.

7.3 Ustalenie, czy dostarczone Towary odpowiadają uzgodnionej specyfikacji, lub, w przypadku braku uzgodnionej specyfikacji, najbardziej aktualnej specyfikacji używanej przez Sprzedającego w momencie dostawy Towarów („Specyfikacja”) powinno być wykonane jedynie przez Sprzedającego na podstawie próbek pobranych z partii lub serii produktów, wytworzonych w oparciu o metody analityczne stosowane przez Sprzedającego. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, specyfikacje dostarczone przez Klienta nie będą zawarte w Specyfikacji chyba, że będzie to wyraźnie zastrzeżone w Potwierdzonym Zamówieniu lub w inny sposób zaakceptowane przez uprawnionego pracownika Sprzedające. Klient może odmówić przyjęcia produktów, jeśli nie będę one spełniać wymogów zawartych w Specyfikacji lub w Potwierdzonym Zamówieniu. Towary, które za pisemną zgodą lub poleceniem Sprzedającego mają być zwrócone Sprzedającemu, zwracane są na ryzyko i koszt Klienta i dostarczone są w miejsce wskazane przez Sprzedającego.

7.4 Wady części Towarów określonych w Potwierdzonym Zamówieniu nie uprawniają Klienta do odrzucenia całej dostawy. Jakiekolwiek reklamacje nie uprawniają Klienta do odmowy zapłaty wskazanej w paragrafie 4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaistnieniu wad, Sprzedający jest uprawniony do zawieszenia dalszych dostaw, aż do momentu wykazania bezzasadności reklamacji i/lub ich podważenia lub do momentu usunięcia wady.

 1. Przeniesienie ryzyka i własności

8.1 Ryzyko związane z Towarem przechodzi na Klienta w momencie dostawy.

8.2 Towary, których dostawa została odrzucona lub nie zaakceptowane przez Sprzedającego, są przechowywane przez Sprzedającego na ryzyko i koszt Klienta.

8.3 Prawo własności Towarów nie przechodzi na Klienta, a całkowita własność prawna i faktyczna pozostaje po stronie Sprzedającego do momentu otrzymania pełnej zapłaty za Towary.

8.4 Tak długo jak Towary pozostają własnością Sprzedającego zgodnie z paragrafem 8, Klient ma prawo do używania Towarów wyłącznie w zakresie swej zwyczajowej działalności, i powinien:

 • zatrzymać Towary jako powiernik i depozytariusz Sprzedającego oraz przechowywać je w izolacji od tych należących do Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej i z oznaczeniem wskazującym na własność Sprzedającego;
 • niezwłocznie poinformować Sprzedającego o jakichkolwiek roszczeniach stron trzecich w stosunku do Towarów;
 • w stosowny sposób przechowywać, chronić i ubezpieczać Towary;
 • nie jest uprawniony do obciążenia Towarów zastawem, innym zabezpieczeniem lub w jakikolwiek inny sposób. Klient nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu przechowywania Towarów.
 •  
 1. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rekojmi

9.1 Jeżeli w dniu dostawy Towary nie są zgodne ze Specyfikacją określoną zgodnie z paragrafem 7 niniejszych Warunków, Sprzedający według własnego wyboru i w odpowiednim czasie:

 • naprawi lub wymieni Towary, nie pobierając od Klienta żadnych opłat, albo obniży cenę Towarów, albo
 • udzieli kredytu na jakiekolwiek takie Towary w kwocie wynikającej pierwotnie z faktury. Wyłączone jest prawo Klienta do odstąpienia od umowy. Obowiązki Sprzedającego, wynikające z rękojmi, są ograniczone jedynie do naprawy lub wymiany Produktów, lub udzielenia kredytu.

9.2 Obowiązek Sprzedającego naprawy, wymiany Towaru lub udzielenia kredytu jest uwarunkowany terminowym otrzymaniem powiadomienia domniemanej niezgodności Towaru ze Specyfikacją lub w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, do zwrotu produktów, zgodnie z paragrafem 7.

9.3 Opisana powyżej odpowiedzialność za niezgodność Towarów ze Specyfikacją jest wyłączna oraz zastępuje wszelkie inne gwarancje, oświadczenia lub inne warunki wyrażone w ustawie, umowie lub w inny sposób, w tym wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub

przydatności do jakiegokolwiek celu.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Wyłącza się roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, jeżeli działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na podstawie Warunków. Sprzedający w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za szkody pozostające poza normalnym związkiem przyczynowym, szkody dalsze, straty moralne, poniesione koszty lub wydatki. Obowiązek naprawienia szkody przez Sprzedającego nie obejmuje korzyści, które Klient mógłby osiągnąć gdyby szkoda nie została mu wyrządzona (lucrum cessans) w szczególności utraty renomy (goodwill), utraty zysków, spadku sprzedaży, ustania produkcji, uszkodzenia innych towarów.

10.2 Odpowiedzialność Sprzedającego za jakiekolwiek roszczenia wynikające lub związane z Towarami i ich Używaniem w żadnym wypadku nie powinna przewyższać ceny sprzedaży wadliwej partii Towarów dostarczonej do Klienta, określonej w Potwierdzonym Zamówieniu.

 1. Siła wyższa

11.1 Żadna ze stron nie może zostać w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązania w inny sposób wobec drugiej strony będących następstwem okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności.

11.2 W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w punkcie 11.1, strona nimi dotknięta powinna niezwłocznie pisemnie poinformować o tym drugą stronę, określając powód zdarzenia i jego wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z Potwierdzonego Zamówienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia, termin dostarczenia Produktów zostaje przesunięty o stosowny okres. Jednakże jeżeli powyższe okoliczności trwają lub przewiduje się, że będą trwały ponad 60 (sześćdziesiąt) dni od umówionej daty dostarczenia, każda ze stron jest uprawniona do anulowania dotkniętej tymi okolicznościami części Potwierdzonego Zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec drugiej Strony. Anulowana część Potwierdzonego Zamówienia jest uważana za niezawartą cześć umowy.

 1. Zmiany i informacje, odpowiedzialność

12.1 Jeżeli nie ustalono niezmienności Specyfikacji na dany okres czasu lub w odniesieniu do ilości Towarów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji w pewnych odstępach czasu, bez uprzedniego powiadomienia Specyfikacji i/lub sposobu wytwarzania Towarów i/lub zastąpienia materiałów użytych w produkcji i/lub wytwarzaniu Towarów. Klient potwierdza, że dane zawarte w katalogu Sprzedającego, kartach technicznych produktów i innych opisowych publikacjach rozprowadzanych przez Sprzedającego lub publikowanych na jego stronie internetowej mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia. Jakiekolwiek oświadczenia, deklaracje, rekomendacje, porady, przykłady lub inne informacje Sprzedającego dotyczące Specyfikacji, Towarów lub ich użycia powinny być dostarczane wyłącznie dla celów informacyjnych.

12.2 Klient musi korzystać i polegać wyłącznie na swojej własnej wiedzy, knowhow i ocenie w odniesieniu do Towarów i używania informacji uzyskanej od Sprzedającego dla celów zamierzonych przez Klienta. Konsultacje Sprzedającego nie dają podstaw do powstania jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań. Szczegóły i dane dotyczące przeznaczenia i Użycia Towarów nie są wiążące, a na Sprzedającym nie spoczywa żadna odpowiedzialność z tytułu przeprowadzonych Konsultacji. Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, koszty, wydatki, roszczenia, żądania i obowiązki wywołane przez Towary wynikające z lub powstałe w związku z Towarami i ich Używaniem przez Klienta i/lub w związku z korzystaniem z informacji ujawnionych lub dostarczonych przez Sprzedającego lub w jego imieniu.

 1. Zgodność z prawami i standardami

13.1 Sprzedający nie czyni żadnych obietnic lub deklaracji potwierdzających zgodność Towarów z prawem lub standardem („Prawa i Standardy”), chyba, że jest to wyraźnie zastrzeżone w Potwierdzonym Zamówieniu lub w Specyfikacjach. Klient przyjmuje do wiadomości, że Używanie Towarów może podlegać pewnym ograniczeniom lub wymogom wynikającym z Praw i Standardów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

 • zapewnienie dostosowania zamierzonego Używania Towarów do Praw i Standardów; oraz
 • otrzymanie wszelkich koniecznych zezwoleń, pozwoleń lub świadectw uprawniających do takiego Używania.
 1. Niezależni kontrahenci

14.1 Sprzedający i Klient są niezależnymi kontrahentami i stosunek powstały na mocy niniejszej umowy nie powinien być uznawany za umowę agencyjną. Sprzedaż lub inne zobowiązanie którejkolwiek ze stron w stosunku do strony trzeciej nie są w żaden sposób wiążące dla drugiej strony.

 1. Zakaz przenoszenia praw

15.1 Żadna ze stron nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Potwierdzonego Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, jednak każda ze stron może przenieść prawa i obowiązki, całkowicie lub częściowo, na spółki matki, spółki zależne, podmioty stowarzyszone lub osoby trzecie nabywające wszystkie lub znaczną część aktywów strony lub przedsiębiorstwa związanego z Towarami.

 1. Natychmiastowa wymagalność świadczeń

16.1 Jeżeli (a) Klient narusza swoje obowiązki wobec Sprzedającego, lub (b) jeśli Sprzedający ma uzasadnione zastrzeżenia w stosunku do wywiązywania się Klienta z jego obowiązków, a Klient nie dostarczy Sprzedającemu odpowiedniego zapewnienia (takiego jak przykładowo potwierdzenie otwarcia kredytu) o możliwości wywiązania się z warunków Umowy, przed datą terminowej dostawy i w przeciągu trzydziestu (30) dni od żądania takiego zapewnienia, lub (c) jeśli Klient stanie się niewypłacalny, lub nie będzie w stanie spłacić swoich długów w terminie wymagalności, lub rozpocznie likwidację w celach innych niż reorganizacja lub połączenie, lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do Klienta, lub gdy w stosunku do całości bądź części aktywów Klienta został wyznaczony kurator, syndyk lub zarządca, lub jeśli Klient zawrze układ z wierzycielami lub dokona jakiegokolwiek przeniesienia własności na rzecz wierzycieli, Sprzedający może niezwłocznie, poprzez pisemne zawiadomienie, bez uszczerbku dla swoich praw:

 • żądać zwrotu Towarów i ponownie wejść w posiadanie wszelkich dostarczonych Towarów, które nie zostały opłacone, a wszelkie koszty związane z odzyskaniem Towarów ponosi Klient; i/lub
 • wstrzymać wykonanie lub rozwiązać Potwierdzone Zamówienie na dostawę Towarów będącą w trakcie realizacji, chyba że Klient z góry dokona zapłaty ceny gotówką lub zapewni Sprzedającemu odpowiednie zabezpieczenie zapłaty ceny, bez konieczności wchodzenia na drogę sądową i bez konieczności obciążania Sprzedającego odpowiedzialnością za takie wstrzymanie lub rozwiązanie.

16.2 W jakimkolwiek wypadku określonym w punkcie (i) i/lub (ii), wszelkie pozostałe roszczenia i płatności na rzecz Sprzedającego stają się wymagalne i należne proporcjonalnie do ilości dostarczonych Towarów, i nie mogą ponownie wejść w posiadanie Sprzedającego.

 1. Niewykonywanie postanowień warunków

17.1 Braku wykonywania lub egzekwowania przez Sprzedającego jakichkolwiek postanowień Warunków nie należy rozumieć jako zrzeczenia się przez Sprzedającego prawa do działania lub wprowadzenia w życie takiego postanowienia, a wszelkie opóźnienie, niewykonywanie lub nieegzekwowanie takiego postanowienia nie wpływa na prawa Sprzedającego. Zrzeczenie się przez Sprzedającego dochodzenia praw z tytułu naruszenia Umowy przez Klienta:

 • nie jest wiążące, chyba, że zostało potwierdzone na piśmie przez uprawnionego reprezentanta Sprzedającego,
 • nie stanowi zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu wcześniejszego bądź późniejszego naruszenia Umowy.
 1. Klauzula salwatoryjna

18.1 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Warunków uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych postanowień i postanowienia te powinny być traktowane rozłącznie w stosunku do pozostałych. Przepisy uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione przepisami, które są zgodne z prawnym i ekonomicznym celem poprzednich przepisów w największym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 1. Zawiadomienie o roszczeniu

19.1 Klient przed wniesieniem powództwa zobowiązuje się pisemnie poinformować o istnieniu domniemanego roszczenia wobec Sprzedającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili, w której Klient dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę powództwa.

 1. Prawo właściwe i sąd właściwy

20.1 Prawa i obowiązki stron wynikające lub związane z Potwierdzonym Zamówieniem i/lub Warunkami są regulowane, rozumiane, interpretowane i wykonywane zgodnie z prawem polskim. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 nie ma zastosowania.

20.2 Strony uzgadniają, że z zastrzeżeniem przepisów o właściwości wyłącznej wszelkie spory wynikające lub związane z Potwierdzonym Zamówieniem i/lub Warunkami, które mogą być wszczęte przez którąkolwiek ze stron, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego

 1. Kontynuacja praw

21.1 Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy zawartej na podstawie Warunków, są wiążące dla stron i ich następców prawnych. Zniesienie z jakiegokolwiek powodu jednego lub więcej praw lub obowiązków stron nie ma wpływu na te postanowienia Warunków, które pozostają w mocy.

 1. Nagłówki

22.1 Nagłówki w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają wpływu na konstrukcję lub interpretację Warunków.

22.2 Nawiązanie w niniejszych Warunkach do ustawy lub postanowienia ustawy powinno być interpretowane jako nawiązanie do ustawy lub postanowienia z każdoczesnymi zmianami lub w ponownie przyjętym brzmieniu.

 1. Własność intelektualna

23.1 Sprzedający nie przeprowadził weryfikacji istnienia praw własności intelektualnej osób trzecich, które mogą zostać naruszone w wyniku sprzedaży i/lub dostawy Towarów i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek związaną z tym szkodę.

23.2 Sprzedaż Towarów nie jest w sposób domniemany ani w żaden inny udzieleniem licencji na korzystanie z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej związanego ze składem i/lub zastosowaniem Towarów, a Klient jednoznacznie przyjmuje do wiadomości wszelkie ryzyko związane z naruszeniem własności intelektualnej poprzez Używanie Produktów pojedynczo, jak również w połączeniu z innymi materiałami lub podczas ich przetwarzania.

Pobierz jako dokument PDF.