Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022
Słupsk,2023


1.Wprowadzenie

C-L Sp. z o. o. jest podatnikiem, którego dane, zawarte w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, podaje do publicznej wiadomości minister właściwy do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

C-L Sp. z o. o. spełnia także ustawowe przesłanki, obligujące do sporządzania i podawania do publicznej

wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o strategii podatkowej realizowanej przez C-L Sp. z o. o. w roku podatkowym, trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez C-L Sp. z o. o.

Rokiem podatkowym C-L Sp. z o. o. jest rok kalendarzowy.


2. Podstawa prawna oraz rekomendacje uwzględnione przy opracowaniu informacji o realizacji strategii podatkowej

 • art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587)


3.Wykaz skrótów

ustawa o PDOPustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)
ustawa o PDOFustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
ustawa o VATustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)  
Ordynacja podatkowaustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Prawo przedsiębiorcówustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
ustawa o rachunkowościustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)
  ustawa o podatku akcyzowymustawa z dnia z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.)
rozporządzenie w sprawie terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkowąrozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 600)  
obwieszczenie w sprawie terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkowąobwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych
w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2020 r., poz. 925) oraz zastępujące go obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2021 r., poz. 225) oraz zastępujące go obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów
o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2021 r., poz. 940)  
WytyczneWytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego Wersja 2.0 Czerwiec 2020 r. (https://www.podatki.gov.pl/media/6197/wytyczne-w-zakresie-ram-wewn%C4%99trznego-nadzoru-podatkowego.pdf)  
Grupa C-LGrupa kapitałowa, do której przynależy
C-L Sp. z o. o. i której skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu jest sporządzane przez C-L

Część pierwsza

Charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez C-L


1. Charakter i rodzaj prowadzonej działalności

Dokumenty założycielskie

Spółka została zawiązana w dniu 21   grudnia   1998   roku   na   podstawie   aktu   notarialnego Rep. A Nr 8218/1998 sporządzonego przez Notariusza Radosława Rynkiewicza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Słupsku. Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

W dniu 9 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000193417.

REGON Spółki771235157
NIP Spółki8392588250

Siedziba Spółki

Siedziba C-L mieści się w Słupsku, przy ul. Przemysłowej 14.


Zarząd

Skład Zarządu C-L, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców, w roku podatkowym, trwającym od

dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. kształtował się następująco:

Pan Rafał Marcin BierzanowskiPrezes Zarządu
Pani Agnieszka Ewa ZduńskaWiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu

samodzielnie.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy C-L Sp. z o.o. wynosi 180 000 PLN i jest podzielony na 180 udziałów o równej wartości nominalnej 1 000 złotych każdy. Struktura własności udziałów w kapitale zakładowym Spółki prezentuje się zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 1 Zestawienie udziałowców C-L według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

UdziałowiecIlość udziałówUdział w kapitale podstawowym
Laminopol90 udziałów o łącznej wartości 90 000,00 PLN50%
Connector.pl90 udziałów o łącznej wartości 90 000,00 PLN50%
RAZEM180 udziałów o łącznej wartości 180 000,00 PLN100%

Przedmiot podstawowej działalności

Podstawowa działalność C-L wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – zgodnie z wpisem do rejestru

Głównego Urzędu Statystycznego – sklasyfikowana została pod symbolem PKD 2007:

46 75 Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Szczegółowy przedmiot działalności Spółki w roku podatkowym, trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców – obejmował prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • zagospodarowania niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,
 • sprzedaży hurtowej pozostałych półproduktów,
 • sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,
 • pozostałej sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej,
 • pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową,
 • towarowego transportu drogowego pojazdami specjalizowanymi,
 • towarowego transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Rok obrotowy (podatkowy)

Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Prezentacja działalności prowadzonej przez Spółkę

C-L jest dystrybutorem surowców i urządzeń do produkcji różnego rodzaju kompozytów mających zastosowanie w wielu branżach między innymi lotnictwie, przemyśle motoryzacyjnym, sanitarnym, stoczniowym, budowlanym. Rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku. Ideą utworzenia Grupy zakupowej C-L była możliwość wzajemnego wsparcia we wspólnych obszarach działania, wzmocnienie pozycji zakupowej i co za tym idzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Nazwa firmy wywodzi się    od    pierwszych    liter     jej     założycieli     –    firm     Connector.pl    z Poznania     i    Laminopol ze Słupska.

Oferta C-L obejmuje:

 • żywice poliestrowe, epoksydowe i winyloestrowe,
 • żelkoty poliestrowe,
 • zbrojenia szklane,
 • systemy utwardzające,
 • środki rozdzielcze,
 • wypełniacze,
 • maszyny i urządzenia,
 • pozostałe materiały kompozytowe.

Działalność C-L koncentruje się na:

 • dostawach koniecznych w procesach produkcyjnych materiałów,
 • dostawach specjalistycznych urządzeń i narzędzi stosowanych w najnowocześniejszych procesach
 • technologicznych,
 • doborze i optymalizacji bazy surowcowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb producentów,
 • wsparciu naukowo-technicznym ekspertów światowych producentów surowców w rozwiązywaniu problemów technologicznych,
 • organizowaniu konferencji naukowo-technicznych z udziałem   przedstawicieli   liczących   się w świecie producentów surowców i urządzeń.

Stałymi partnerami C-L są firmy o ugruntowanej i znaczącej pozycji w świecie. W ramach współpracy Spółka współtworzy z nimi system, którego celem jest zapewnienie kontrahentom Spółki optymalnych warunków produkcji, a tym samym maksymalizacja zysków i trwały rozwój firmy. System ten uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na najostrzejszych kryteriach ekologicznych.

Spółka prowadzi sprzedaż na następujących rynkach zagranicznych: Rumunia, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Czechy, Słowacja, Serbia, Węgry, Bułgaria, Niemcy, Norwegia, Rosja.


2. Rozmiar prowadzonej działalności

C-L jest liderem w zakresie dystrybucji surowców i urządzeń do produkcji kompozytów. Posiada rozwiniętą sieć dystrybucyjną w kraju oraz centralne i regionalne biura sprzedaży.

Wybrane dane finansowe Spółki, dotyczące roku podatkowego trwającego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zaprezentowano poniżej:

Przychody netto ze sprzedaży323 585 666,61 zł
Przychody ogółem301 602 402,53 zł
Zysk z działalności operacyjnej9 470 105,04 zł
Zysk netto 8 313 683,00 zł
Podatek dochodowy 1 614 096,54 zł
Aktywa ogółem 83 955 390,16 zł
Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku obrotowego28 osób (w tym pracownicy kierownictwa
3 osoby, pozostali pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych 25 osób)


3. System zarządzania jakością – wsparcie w monitorowaniu wymagań spoczywających na Spółce

Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w zakresie: „Sprzedaż hurtowa komponentów do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja i modyfikacja mieszanin żywicznych.”

Zarząd Spółki zobowiązał się do spełniania wymagań klientów, a także do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Polityka jakości jest znana i respektowana przez wszystkich pracowników spółki. System Zarządzania Jakością wdrożony przez C-L umożliwia Firmie monitorowanie wymagań stron zainteresowanych, istotnych dla Systemu Zarządzania Jakością oraz określenie tych wymagań, których chce bądź musi przestrzegać.

Tabela 2 Strony zainteresowane i ich oczekiwania

Strony zainteresowaneOczekiwania stron zainteresowanych
Klienci (krajowi i zagraniczni)·      dostępność szerokiej oferty produktowej, spełniającej potrzeby rynku – kompleksowe zaopatrzenie
·      terminowość działań
·      kompletność zamówień
·      zgodność dostaw ze specyfikacją zawartą w umowie lub zamówieniu
·      akceptowalna cena
·      wsparcie techniczne
Państwowe instytucje kontrolne (Urząd Celny, PSP, PIP, US, ZUS itp.)·      zgodność oferowanych usług i towarów z przepisami prawa
·      posiadanie stosownych pozwoleń i certyfikatów
Dostawcy·      utrzymanie lub rozszerzenie współpracy
·      wypełnienie uzgodnionych warunków współpracy
Udziałowcy·      wypełnienie zobowiązań wobec udziałowców grupy CL (zakupy materiałów)
·      wyniki finansowe na oczekiwanym poziomie
Zarząd spółki·      dostępność dostawców
·      odpowiednie kwalifikacje personelu
·      przestrzeganie przez pracowników wymagań zakresu SZJ, BHP i P.POŻ
·      doskonalenie SZJ
·      sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków
Kierownicy·      dostępność narzędzi
·      dostępność personelu o odpowiednich kwalifikacjach
·      wsparcie ze strony Zarządu
Pracownicy firmy·         przyjazne środowisko i dobra atmosfera pracy
·         dostępność narzędzi
·         sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
·         adekwatne zarobki
dostępność ŚOI

Poprzez monitorowanie wymagań stron zainteresowanych, do których należą także państwowe instytucje kontrolne, jak m.in. Urząd Skarbowy, wpisujące się w System Zarządzania Jakością, Spółka jeszcze skrupulatniej zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi, w tym jakie nakłada na nią prawo podatkowe.


4. Struktura organizacyjna

Dwuosobowy Zarząd kieruje pracami Spółki oraz monitoruje działania zagranicznych spółek zależnych.

Kierunki działania Spółki formułuje powołana przez Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza, jednocześnie nadzorując ich realizację.

Organizacyjnie w C-L działały w ciągu roku podatkowego 2022 następujące komórki funkcjonalne:

 • Zarząd,
 • Księgowość,
 • Kadry,
 • Hurtownia – konfekcjonowanie i wysyłka (Magazyn Gliwice),
 • Biuro Handlowe Słupsk (BHA),
 • Sprzedaż / Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju,
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością (SZJ).


5.Wizja i misja podatkowa oraz cele podatkowe (długoterminowe)

W świetle Wytycznych funkcja podatkowa jest związana z prawidłowym naliczaniem podatków i dokonywaniem płatności, w tym z zapewnieniem zgodności z prawem i obejmuje także interakcje między różnymi działami organizacji (innymi niż finanse i księgowość), które w wyniku podejmowanych działań mają ostateczny wpływ (bezpośredni lub pośredni) na podatki. Prawidłowo działająca funkcja podatkowa musi być zintegrowana z innymi funkcjami i wymaga synergii wielu elementów, w tym procesów, struktury organizacyjnej, komunikacji, zarządzania danymi, personelu, technologii, przywództwa oraz kontroli i zarządzania ryzykiem.

Strategia podatkowa C-L opiera się na dołożeniu należytej staranności w identyfikacji wszelkich możliwych obowiązków, jakie mogą na niej ciążyć w sferze prawa podatkowego. W zakresie ich wypełniania, w tym płatności podatków, Spółka pragnie dochować rzetelności i terminowości. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy dopuszczają skorzystanie z określonych preferencji podatkowych, C-L wykorzystuje te możliwości ściśle w granicach wyznaczonych przepisami. Obszarem, któremu poświęcona jest szczególna uwaga Firmy, jest monitorowanie potencjalnych ryzyk podatkowych i podejmowanie działań, służących ich ograniczeniu lub eliminacji.

W aspekcie podatkowych konsekwencji podejmowanych działań C-L przyjmuje podejście ostrożnościowe. Jeżeli planowane działania obarczone są ryzykiem podatkowym w wysokim stopniu,

którego nie można zrównoważyć dostępnymi dla Spółki instrumentami ograniczania ryzyka,

C-L odstępuje od ich realizacji.

Realizację wskazanych założeń strategicznych wspomaga wewnętrzna struktura organizacyjna, w tym podział ról i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia spraw podatkowych, gwarantujący także niezbędny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Osoby, odpowiadające za realizację powinności z zakresu prawa   podatkowego, są należycie   nadzorowane i   rozliczane z wykonywania swoich zadań w tym zakresie. Spółka wprowadziła i realizuje niezbędne procesy i procedury,    zapewniające    monitorowanie    ryzyka    podatkowego    i    zachowanie    zgodności C-L z obowiązującymi ją regulacjami.


Część druga

Informacja o stosowanych przez C-L procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz o dobrowolnych formach współpracy z organami krajowej administracji skarbowej


1.Forma funkcjonujących procesów i procedur podatkowych

Wewnętrzne procedury, z uwagi na:

 • strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb Spółki (a zatem zaprojektowaną jako możliwie skoncentrowaną),
 • skupienie kompetencji podatkowych w ramach Zarządu oraz Działu Księgowości i Płac,
 • stosowanie oprogramowania finansowo – księgowego, pozwalającego sprawnie zarządzać funkcją podatkową oraz niwelować ryzyko podatkowe, przeważnie nie mają formy pisemnej, istnieje natomiast ugruntowana, rzeczywista praktyka ich stosowania.


2.Realizowane procesy i procedury

2.1. W obszarze organizacyjnym

Regulamin organizacyjny C-L, a także przypisane do poszczególnych stanowisk zakresy obowiązków, umożliwiają sprawną realizację funkcji podatkowej. Monitorowane jest także ryzyko podatkowe, w tym wynikające z wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych (rozproszenia kompetencji) w zakresie poszczególnych rozliczeń podatkowych.Regulamin organizacyjny C-L, a także przypisane do poszczególnych stanowisk zakresy obowiązków, umożliwiają sprawną realizację funkcji podatkowej. Monitorowane jest także ryzyko podatkowe, w tym wynikające z wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych (rozproszenia kompetencji) w zakresie poszczególnych rozliczeń podatkowych.


2.2. W obszarze podatku od towarów i usług

2.2.1   Procedury w obszarze rozliczania podatku należnego

Spółka na bieżąco prowadzi szczegółową analizę realizowanych czynności pod kątem prawidłowości ich rozliczania w obszarze obowiązków wynikających z ustawy o VAT. Spółka weryfikuje prawidłowość określenia miejsca świadczenia (kraju opodatkowania) transakcji, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz stosowania ewentualnej preferencyjnej 0 % stawki podatku od towarów i usług (w przypadku transakcji międzynarodowych).

Uwaga poświęcana jest także dokumentom, jakie są wystawiane na udokumentowanie realizowanej sprzedaży.

C-L   dokonuje   transakcji   wewnątrzwspólnotowej   dostawy   towarów   oraz   eksportu   towarów. W przypadku tego typu transakcji każdorazowo weryfikuje czy (oraz w jakim okresie rozliczeniowym) może skorzystać z preferencyjnej 0 % stawki podatku od towarów i usług. Każdorazowo (względem każdej transakcji odrębnie) kompletowane są określone ustawowo dokumenty celem wykazania uprawnienia do zastosowania preferencji. Jeżeli stosownych dokumentów Spółka nie posiada, wówczas stosuje – względem tej transakcji – stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą

na terytorium Polski. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wdrożono procedurę weryfikacji zagranicznych kontrahentów w tzw. bazie VIES (VAT Information Exchange System). Każdorazowo podany przez kontrahenta numer podatku od wartości dodanej jest weryfikowany w przywołanej bazie. W tym obszarze Spółka stosuje się także do objaśnień podatkowych z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług.

W przypadku realizowania zakupów towarów oraz usług od podmiotów zagranicznych, Spółka każdorazowo weryfikuje kraj (tzw. miejsce świadczenia) opodatkowania transakcji. Określa czy dana czynność podlega opodatkowaniu w Polsce przez Spółkę jako nabywcę, a jeżeli tak, to jaka jest właściwa wysokość opodatkowania świadczenia i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy. Również w tym przypadku wdrożono procedurę weryfikacji zagranicznych kontrahentów w tzw. bazie VIES (VAT Information Exchange System).

W przypadku tzw. transakcji łańcuchowych C-L ustala, który podmiot z łańcucha jest organizatorem transportu, na jakich zasadach następuje przejście prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, którą z transakcji należ ustalić jak tzw. ruchomą w łańcuchu dostaw.

Z uwagi na fakt, że część importu towarów rozliczana jest z wykorzystaniem tzw. zasady uproszczonej (określonej w art. 33a ustawy o VAT) Spółka cały czas monitoruje czy wypełnia wszystkie przesłanki do korzystania ze wskazanego uroszczenia.

Duża uwaga poświęcana jest rozliczeniom – we wszystkich typach ww. transakcji – faktur korygujących (zarówno in plus jak i in minus). Każdorazowo ustalana jest przyczyna wystawienia dokumentu korygującego oraz okoliczności związane z koniecznością korekty pierwotnych rozliczeń.


2.2.2   Procedury dotyczące podatku naliczonego

Odliczając podatek naliczony Spółka każdorazowo weryfikuje czy dany wydatek udokumentowany fakturą z wykazanym podatkiem od towarów i usług został rzeczywiście zrealizowany (towar dostarczony, usługa wykonana, zaliczka uiszczona) oraz pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług C-L ustala także czy nabyty towar/usługa nie znajduje się w katalogu wydatków nie uprawniających do odliczenia podatku naliczonego oraz czy został właściwie udokumentowany.

Dodatkowo, celem dochowania należytej staranności, Spółka dokonuje weryfikacji, czy sprzedawca znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Aby zapobiec ryzyku wynikającemu z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT (czyli ryzyku odliczenia podatku naliczonego względem czynności, które nie zostały dokonane lub faktur, które podają kwoty niezgodne z   rzeczywistością)   wdrożono   system   weryfikacji   ilości   oraz   jakości   nabywanych   towarów i usług. Między innymi w tym celu wdrożono elektroniczny system obiegu dokumentów, w którym dokładnie przypisano zadania poszczególnym osobom związane z weryfikacją zarówno samej faktury zakupu, jak i wszystkich elementów transakcji.

Spółka stosuje się do wskazówek jakie zostały ujęte w piśmie wydanym przez Ministerstwo Finansów dnia 25 kwietnia 2018 r zat.: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.

Do zagadnień poddanych szczególnej weryfikacji należy obszar wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności gospodarczej (i wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych). Spółka dokonuje 50 % odliczenia podatku naliczonego względem wskazanych wydatków.

Spółka wdrożyła procedurę ukierunkowaną na monitorowanie terminów zapłaty należności wynikających z faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium Polski. W szczególności weryfikuje, czy upłynęło 90 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.


2.2.3   Procedury dotyczące mechanizmu podzielonej płatności

Celem dochowania należytej   staranności   monitorowane   są   płatności   za   faktury   opiewające na wartość ponad 15 000 zł, dokumentujące zakup towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, otrzymywane od podatników VAT czynnych. Jeżeli są spełnione ustawowe warunki płatność jest dokonywana w systemie podzielonej płatności.

Monitorowana jest ewentualna konieczność umieszczenia przez Uczelnię na fakturze sprzedaży obowiązkowej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.


2.2.4   Procedury dotyczące płatności za faktury związane z weryfikacją tzw. białej listy

Przed dokonaniem płatności za towar lub usługę udokumentowaną fakturą wystawioną przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług Spółka dokonuje weryfikacji czy rachunek bankowy podany przez sprzedawcę umieszczony jest w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. Spółka korzysta, w tym obszarze, z usługi oferowanej przez bank.


2.2.5   Procedury związane z ewidencjami podatku od towarów i usług

Spółka monitoruje na bieżąco zmiany, jakie ustawodawca wprowadza w obszarze ewidencji podatku od towarów i usług oraz deklaracji sporządzanej przy rozliczaniu tego podatku. Celem prawidłowego raportowania o określonych typach zdarzeń gospodarczych objętych kodami GTU monitorowane są także klasyfikacje statystyczne (tj. Nomenklatura Scalona, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Analizą objęte są także zdarzenia gospodarcze celem prawidłowego oznaczania dokonywanych transakcji tzw. kodami literowymi.

Celem dochowania należytej staranności i jak najbardziej pełnego ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w ramach sporządzanych ewidencji podatku od towarów i usług wdrożono elektroniczną procedurę obiegu dokumentów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług.


2.3. W obszarze podatku dochodowego od osób prawnych

2.3.1. Procedury dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania

Z perspektywy przychodów podatkowych C-L analizuje, czy w odniesieniu do uzyskanych przysporzeń powstał przychód podatkowy, a w razie odpowiedzi twierdzącej, do jakiego źródła powinien zostać zaliczony (przychody z zysków kapitałowych, przychody pozostałe). Spółka analizuje, w którym momencie powstaje przychód podatkowy, w zależności od jego charakteru (np. przychód ze sprzedaży towarów, zbycie rzeczy i praw majątkowych, świadczenie usług, inne).

Suma przychodów uzyskanych z danego źródła przychodów jest pomniejszana o koszty ich uzyskania. Względem ponoszonych wydatków Spółka określa, czy mogą stanowić one koszt uzyskania przychodu. W tym celu bada, czy dany koszt:

 • został faktycznie poniesiony,
 • pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu,
 • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajduje się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
 • jest należycie udokumentowany.

C-L w odniesieniu do ponoszonych kosztów stosuje podejście zmierzające do ograniczenia ryzyka podatkowego. Dotyczy to w szczególności tych wydatków, których zaliczenie do kosztów podatkowych budzi uzasadnione wątpliwości. W takich przypadkach Spółka traktuje te koszty jako niestanowiące kosztu uzyskania przychodu. Nacisk jest położony także na określenie prawidłowej wysokości kosztu uzyskania przychodu i odpowiedniego momentu, kiedy dany wydatek powinien być rozpoznany jako koszt.

Do kategorii wydatków, poddanych szczególnej weryfikacji, należą koszty reprezentacji. Spółka monitoruje, czy w odniesieniu do danego wydatku nie zachodzą okoliczności, wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP (ma on charakter reprezentacyjny). Jako wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodu traktuje się wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W tym zakresie badane jest bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych. Celem C-L jest przyjęcie najbezpieczniejszego rozwiązania dla każdego przypadku, w tym odróżnienia wydatków na reklamę od tych o charakterze reprezentacyjnym.

C-L bada ponoszone koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetek, w tym skapitalizowanych lub ujętych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione (koszty finansowania dłużnego). Ocenia, czy ma miejsce nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o PDOP. Stosownie do tych ustaleń zalicza do kosztów uzyskania przychodów całość lub odpowiednią część kosztów finansowania dłużnego.

W przypadku nabycia składników majątkowych C-L weryfikuje, czy dany środek trwały albo wartość niematerialna i prawna spełniają przesłanki do objęcia amortyzacją podatkową. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na zasadach określonych w art. 16a – 16 m ustawy o PDOP. W ramach możliwości stworzonych obowiązującymi przepisami Spółka dokonuje wyboru metody amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów i stosuje ją, co do zasady, do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. C-L dokonuje odpisów amortyzacyjnych od prawidłowo ustalonej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, po wprowadzeniu danego składnika majątkowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczególna uwaga jest poświęcona wykorzystywaniu samochodów osobowych w prowadzonej działalności. Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wykorzystywanymi w działalności samochodami osobowymi, uwzględniając jednak ograniczenia w zakresie opłat leasingowych, czynszu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, a także wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu osobowego dla celów mieszanych.

Spółka stosuje się do objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku”.

Ustalając dochód do opodatkowania Spółka opiera się na ewidencji rachunkowej. Uwzględnia powstające dla niektórych operacji różnice pomiędzy prezentacją w wyniku podatkowym a prezentacją w wyniku rachunkowym (przykładowo wyłącza z kosztów podatkowych koszty reprezentacji). Stosuje odliczenia od dochodu, do których jest uprawniona. Gdy zostanie ustalona podstawa opodatkowania oraz podatek należny, Spółka ustala różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy i dokonuje zapłaty podatku wynikającego z tej różnicy lub ustala nadpłatę w podatku dochodowym. Stosowane reguły postępowania gwarantują terminowe złożenie zeznania rocznego CIT-8 wraz z załącznikami oraz wywiązanie się z obowiązku zapłaty podatku.


2.3.2.Procedury dotyczące poboru podatku u źródła

C-L, w sytuacji dokonywania wypłaty należności na rzecz podmiotu, który nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, ocenia konieczność opodatkowania takiej należności zryczałtowanym podatkiem. Szczególną uwagę Spółka zwraca na należności, jakie mieszczą się w katalogu przychodów, określonym w art. 21 ustawy o PDOP, jak m.in. z praw autorskich lub praw pokrewnych, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych,   zarządzania   i   kontroli,   przetwarzania   danych,   usług   rekrutacji   pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Firma bada, w odniesieniu do takich wypłacanych należności, jaka jest treść odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy wpływa ona na reguły opodatkowania wynikające z polskich przepisów. Istotnym aspektem jest zapewnienie, aby Spółka dysponowała odpowiednimi dokumentami, jak m.in. certyfikat rezydencji odbiorcy należności. Szczególną uwagę C-L przywiązuje do realizacji ciążących na niej, w związku z wypłacanymi należnościami, obowiązków informacyjnych wobec właściwego urzędu skarbowego i podatnika.


2.3.3.Procedury w obszarze monitorowania terminów zapłaty świadczeń pieniężnych

Zgodnie z wdrożonymi regułami postępowania w zakresie cen transferowych Spółka weryfikuje, które podmioty są z nią powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP. W przypadku transakcji kontrolowanych C-L dba o zachowanie zgodności z zasadą ceny rynkowej, m.in. poprzez wykonywanie analiz cen transferowych.

C-L monitoruje   powstałe   dla   niej   obowiązki   dokumentacyjne   i   sprawozdawcze   w   związku z dokonywaniem transakcji kontrolowanych. Spółka sporządza wymaganą dokumentację cen transferowych. Do lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączana jest grupowa dokumentacja cen transferowych. C-L przesyła do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o cenach transferowych.

Spółka weryfikuje ponadto swoich kontrahentów pod kątem tego, czy nie mają oni siedziby na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. W przypadku nawiązania współpracy z takim kontrahentem, C-L dochowuje należytej staranności w zakresie ustalenia warunków, nieodbiegających od rynkowych, a ponadto w obszarze wypełniania obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

2.3.4 Procedury w obszarze monitorowania terminów zapłaty świadczeń pieniężnych

Spółka wdrożyła procedurę, której celem jest monitoring terminów zapłaty świadczeń pieniężnych, wynikających tak z wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, jak i zobowiązań do zapłaty świadczenia pieniężnego. Badane jest, czy upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Działania podejmowane przez C-L w tym zakresie zmierzają do zapewnienia postepowania Spółki   zgodnie   z regulacją   art.   18f   ustawy   o   PDOP,   w   tym w szczególności dokonywanie stosownych zmniejszeń lub zwiększeń podstawy opodatkowania.


2.4. W obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych

2.4.1. Procedury realizacji obowiązków płatnika

Spółka   wprowadziła   reguły    postępowania   w   zakresie    realizacji   obowiązków   zakładu   pracy w odniesieniu do pracowników C-L, uzyskujących przychody ze stosunku pracy lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez ten zakład. Weryfikowana jest konieczność opodatkowania dokonywanych na rzecz pracowników wypłat pieniężnych oraz świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów, jak również nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Stosowane wewnętrzne zasady pozwalają na terminowe pobieranie w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości i ich wpłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Gwarantują terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych względem pracowników, a także urzędu skarbowego (PIT-11, PIT 4-R).

Procedury wewnętrzne, implementowane przez Spółkę, gwarantują wywiązywanie się z obowiązków płatnika w przypadku wypłat należności osobom fizycznym będącym nierezydentami. Badane jest, czy dana należność podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, a jeżeli tak, jaka jest stawka podatku, jaką należy zastosować. Gromadzone są niezbędne dokumenty, jak m.in. certyfikaty rezydencji. Spółka ocenia także powstałe obowiązki informacyjne względem podatników i urzędu skarbowego i w razie takiej powinności terminowo się z nich wywiązuje.


2.5. W obszarze raportowania schematów podatkowych

2.5.1. Procedura wewnętrzna MDR

Na mocy przepisów Działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej wprowadzony został obowiązek składania informacji o schematach podatkowych. Spółka stosuje wewnętrzne reguły postępowania, ukierunkowane na przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązków w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych. Wprowadzono, odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności oraz struktury organizacyjnej, środki, w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Określono także zasady przechowywania dokumentów oraz informacji. Spółka jest przygotowana, aby w sytuacji wystąpienia takiego obowiązku przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym. Dba

o upowszechnianie wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących schematów podatkowych,   nakreśla   zasady   zgłaszania   przez   nich   rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie schematów podatkowych. Wewnętrzne zasady postępowania zakładają również monitoring w ramach organizacji w zakresie przestrzegania przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących schematów podatkowych oraz przyjętych reguł postępowania.


3. Informacja o stosowanych przez C-L dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

C-L nie jest stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s § 1 Działu IIB Ordynacji podatkowej.

Wykorzystywane są inne dostępne możliwości dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, postrzegane przez Spółkę jako przydatne z perspektywy minimalizacji zagrożeń podatkowych. Należą do nich kontakt z Krajową Informacją Skarbową za pomocą infolinii w sprawach podatkowych celem uzyskania stanowiska organów podatkowych w danym zagadnieniu, budzącym wątpliwości Spółki, kontakt per email z Krajową Informacją Skarbową w sprawach podatkowych celem uzyskania stanowiska organów podatkowych w danym zagadnieniu, budzącym wątpliwości Spółki oraz kontakt z opiekunem podatnika w urzędzie skarbowym.


Część trzecia

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą


1.Należyta staranność w realizacji obowiązków podatkowych

C-L jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wyposażoną w osobowość prawną. Zgodnie z regulacjami podatkowymi podlega obowiązkowi podatkowemu. Działalność Spółki generuje powinność świadczeń pieniężnych w związku z zaistnieniem zdarzeń określonych w przepisach podatkowych, dodatkowo staje się ona, w przypadkach wskazanych w regulacjach podatkowych, płatnikiem,    zobligowanym    do    obliczenia    i pobrania     od podatnika    podatku     i    wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Spółka identyfikuje i wypełnia obowiązki rejestracyjne, wymagane na podstawie przepisów poszczególnych ustaw podatkowych, w razie zmiany danych dokonuje stosownej aktualizacji. Dokłada należytej staranności w terminowej   wysyłce   określonych   przepisami   deklaracji   podatkowych. C- L prowadzi stosowne ewidencje, które pozwalają na przekazywanie organowi podatkowemu rzetelnych i pełnych informacji. Dodatkowo, w razie konieczności, sporządza i przekazuje innym niż organ podatkowy stronom wymagane dokumenty (przykładowo w zakresie dokonywanej sprzedaży). Priorytetem jest terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz wpłacanie obliczonego i pobranego podatku, w przypadkach, gdy C-L działa jako płatnik. W razie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego Spółka jest gotowa do współpracy z organem podatkowym.


2.Powstałe w związku z prowadzoną działalnością obowiązki w sferze prawa podatkowego

2.1. Realizacja obowiązków podatnika lub płatnika

Spółka identyfikuje powstałe dla niej obowiązki jako podatnika albo płatnika na gruncie następujących podatków:


2.1.1. Podatek od towarów i usług

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka dokonuje sprzedaży na terytorium Polski, względem której znajduje zastosowanie podstawowa stawka     podatku     od     towarów     i     usług.     W      ramach      transakcji      międzynarodowych C-L dokonuje przede wszystkim wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz eksportu towarów. Dokonywane są także nabycia towarów (oraz sporadycznie usług) od podmiotów zagranicznych, co rodzi obowiązek rozliczania podatku należnego przez Spółkę jako nabywcę (w ramach importu

usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy importu towarów). Spółka uczestniczy także w tzw. transakcjach łańcuchowych.

Spółka prowadzi wymagane prawem ewidencje w zakresie podatku od towarów i usług oraz terminowo składa ewidencję   zawierającą   dane   pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie deklaracji podatkowej (plik JPK_V7M). C-L składa także informacje podsumowujące.


2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Posiadająca osobowość prawną C-L jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka opodatkowuje swój dochód, stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Ustalenie podstawy opodatkowania odbywa się poprzez przypisanie przychodów Firmy do odpowiedniego źródła przychodów i pomniejszenie ich o koszty uzyskania przychodu.

Wskazać należy także na współpracę z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu przepisów dotyczących cen    transferowych.     Spółka     realizuje     transakcje     kontrolowane     w     pełnej     zgodności z zasadą ceny rynkowej, zakładającej ustalanie cen transferowych na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. C-L wypełnia obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze, jak lokalna dokumentacja cen transferowych, grupowa dokumentacja cen transferowych, informacja o cenach transferowych TPR, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

C-L prowadzi ewidencję rachunkową, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Firma w terminie składa zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8), a także inne, wymagane przepisami ustawy o PDOP, deklaracje i informacje. W określonych przepisami terminach wpłaca zaliczki na podatek oraz wynikającą z zeznania rocznego różnicę między   podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. C-L nie wybrała uproszczonej formy wpłacania zaliczek.


2.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych

C-L wypłaca osobom fizycznym należności z różnych tytułów (m.in. umów o pracę, umów zleceń, nabywanych usług określonego rodzaju). W konsekwencji staje się podmiotem zobligowanym do obliczenia i pobrania podatku, a także jego terminowej wpłaty na rachunek właściwego organu podatkowego. W związku z pełnioną funkcją płatnika terminowo wypełnia wymagane przepisami obowiązki informacyjne względem podatników oraz organów podatkowych.


2.2.Realizacja obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych

C-L na bieżąco weryfikuje, czy podlega obowiązkom wynikającym z przepisów Działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. Spółka wdrożyła wewnętrzną procedurę ukierunkowaną na wywiązanie się z powinności opisanych w Działe III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. Przyjęty sposób postępowania gwarantuje, że   w   sytuacji   powstania   takiej   konieczności   C-L   dokona   koniecznych   zgłoszeń, w szczególności złoży informację o schemacie podatkowym.


3.Wewnętrzny podział kompetencji w zakresie spraw podatkowych

Kompetencje dotyczące kwestii finansowych, w tym podatkowych, są w Spółce podzielone pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne.


3.1 Zarząd

Zarząd stanowi organ prowadzący sprawy Spółki i reprezentujący Spółkę. W kwestiach podatkowych spoczywa na nim odpowiedzialność za określanie kierunków i celów działania Spółki w obszarze podatkowym, a także wskazanie sposobów realizacji wskazanych celów. Zarząd czuwa nad wykonaniem przyjętych założeń. Dokonuje także okresowej weryfikacji przyjętej strategii, dostosowując ją do zmieniających się uwarunkowań czy zwiększającego się ryzyka. Organ ten odpowiada za sporządzanie i podanie do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Rolą Zarządu Spółki jest podejmowanie decyzji o wszystkich istotnych transakcjach. W szczególności dotyczy to transakcji nietypowych lub mogących wiązać się z istotnym ryzykiem podatkowym. Szczególną uwagę organ prowadzący sprawy C-L poświęca nowym kontrahentom. Jego zadaniem jest również koordynacja   działań   poszczególnych   działów   Spółki,   w   szczególności   rozstrzygnięcia są podejmowane we współpracy z działem Księgowości i Płac.


3.2 Dział Księgowości i Płac

Kompetencje w obszarze podatkowym,   obok   tych   zarezerwowanych   dla   Zarządu   Spółki, są skoncentrowane w Dziale Księgowości i Płac, którego zwierzchnikiem jest Główny Księgowy. Osoba piastująca to stanowisko współpracuje z Zarządem Spółki w procesie przygotowania strategii podatkowej i strategii płatności podatkowych, a następnie czuwa nad jej prawidłową realizacją. Kooperuje także z zewnętrznym biurem rachunkowym, nadzorując wykonanie powierzonych mu zadań. Główny Księgowy identyfikuje powstające ryzyka podatkowe i podejmuje działania służące ich ograniczeniu lub eliminacji. Dba o budowanie świadomości w zakresie spraw podatkowych, dotyczących C-L. Temu stanowisku przypisać należy odpowiedzialność za realizację funkcji podatkowej.


4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

C-L w roku podatkowym 2022 nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Wynika to z faktu, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, podlegającego zgłoszeniu.


Część czwarta

Informacje o transakcjach C-L z podmiotami powiązanymi których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych


1. Ustalenie wartości progowej 5% sumy bilansowej aktywów na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego


Tabela 3 Ustalenie wartości progowej 5% sumy bilansowej aktywów

POZYCJA BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.PLN
Suma bilansowa aktywów82 359 689,84
5% sumy bilansowej aktywów4 117 984,49

Wartość danej transakcji powinna przekroczyć kwotę 4 117 984,49 złotych, aby był obowiązek jej

wykazania w informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.


2. Transakcje z podmiotami powiązanymi

C-L realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym w ramach Grupy C-L. Należą do nich zarówno transakcje sprzedaży, jak i transakcje zakupu.

Poniższa tabela prezentuje informację o transakcjach zakupowych ze spółkami powiązanymi w roku podatkowym 1 styczeń 2022 r.- 31 grudzień 2022 r.:

Tabela 4 Transakcje zakupowe ze spółkami powiązanymi 2022 r.

WyszczególnienieNazwa spółkiKwoty transakcji 2022 w złotych
Zakupy towarów, usługLaminopol Sp. z o. o.1 658 432,13
 Connector Sp. z o. o.1 024 477,15
 C-L Composites Distribution SRL Bukareszt953 342,41
 C-L Ukraina TOW Charków1 483 389,53
Razem zakupy 5 119 641,22

Źródło: Sprawozdanie finansowe C-L za 2022 r., Dodatkowe informacje i objaśnienia

Poniższa tabela prezentuje informację o transakcjach sprzedażowych ze spółkami powiązanymi w roku podatkowym 1 styczeń 2022 r.- 31 grudzień 2022 r.:


Tabela 5 Transakcje sprzedażowe ze spółkami powiązanymi 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIENAZWA SPÓŁKIKWOTY TRANSAKCJI 2022 W ZŁOTYCH
Sprzedaż towarówLaminopol Sp. z o. o.126 429 865,07
 Connector Sp. z o. o.75 718 896,39
 C-L Composites Distribution SRL Bukareszt1 166 957,62
 C-L Ukraina TOW Charków5 167 671,32
Razem sprzedaż 208 483 390,40

Źródło: Sprawozdanie finansowe C-L za 2022 r., Dodatkowe informacje i objaśnienia


3. Transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej aktywów

Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym, których wartość, ustalona zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 11k i 11l ustawy o PDOP, przekroczyła samodzielnie w roku podatkowym próg, ustalony jako 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, określonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego C-L:

SPRZEDAŻ TOWARÓW NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
ZAKUP TOWARÓW OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH


4. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez C-L działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych C-L lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP

C-L w roku podatkowym objętym strategią podatkową nie planowała ani nie realizowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Nie doszło do reorganizacji, obejmującej istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz wiążącej się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Spółka   oraz   jej   podmioty   powiązane   nie   uczestniczyły   w   połączeniach,   przekształceniach, nie wnosiły wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz nie dokonywały wymiany udziałów.


Część piąta

Informacje o złożonych przez C-L wnioskach o wydanie interpretacji lub wiążącej informacji podatkowej


1. Informacja o złożonych przez C-L wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

C-L w roku podatkowym 2022 nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.


2.Informacja o złożonych przez C-L wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej

C-L w roku podatkowym 2022 nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.


3.Informacja o złożonych przez C-L wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT

C-L w roku podatkowym 2022 nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT.


4.Informacja o złożonych przez C-L wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

C-L w roku podatkowym 2022 nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.


Część szósta

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych C-L na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o PDOP i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PDOF oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej


C-L nie prowadzi działalności na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionych w rozporządzeniu w sprawie terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jak i obwieszczeniu w sprawie terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, w tym również za pośrednictwem zagranicznego zakładu. W związku z tym nie dokonuje rozliczeń podatkowych (nie dokonuje rejestracji na potrzeby podatków, nie składa deklaracji w związku z rozliczeniami podatkowymi i nie reguluje podatków) na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Natomiast jeden z niepowiązanych dostawców towarów ma siedzibę w Bahrajnie. Królestwo Bahrajnu zostało ujęte w rozporządzeniu w sprawie tzw. rajów podatkowych jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową. Przy wyborze dostawców, w tym przy wyborze dostawcy z Bahrajnu, Spółka kieruje się wyłącznie czynnikami ekonomicznymi. C-L poszukuje konkurencyjnych źródeł dostaw, biorąc pod uwagę cenę, jakość oraz dostępność asortymentu oferowanego na rynku. Siedziba dostawcy jest w tym zakresie wtórna i może mieć ewentualny wpływ na koszty transportu i opłat celnych. Kontrahent z Bahrajnu jest podmiotem aktywnie działającym i tym samym jest w ocenie Spółki godnym zaufania kontrahentem, posiadającym długoletnie doświadczenie w branży i stabilną pozycję rynkową.

Pobierz dokument w całości


Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.PDF